Úvod

 

Oheň byl od nepaměti pomocníkem člověka, ale dokázal také ničit velké hodnoty a brát životy

chudým i bohatým. Hlavní myšlenka, která vedla naše předky k založení hasičů, byla myšlenka

lidskosti, láska k bližnímu a pomoc postiženým.

Dobrovolná činnost hasičů se vyznačovala obětavostí, svědomitostí a usilovnou prací ve

prospěch spoluobčanů a společnosti. Jejich činnost nebyla nijak finančně dotována. Veškeré

finanční prostředky si hasiči zajišťovali sami pomocí sbírek, přispěvků, výtěžků ze zábav,

plesů a řady dalších akcí.

Dřívější hasičská technika a zařízení používané proti požárům byla nedokonalá a proto se

zákroky zaměřovaly pouze na zamezení rozšíření ohně a živelných pohrom. Svým přístupem k

plnění úkolů v minulosti i součastnosti si naši hasiči získali jméno i autoritu společnosti a občanů.