Historie

Hasičský sbor byl založen již v roce 1884. U zrodu stál ředitel cukrovaru pan Bohumil Zap a základem sboru byli hasiči cukrovarského továrního sboru a cukrovarská hasební technika. Správní rada cukrovaru také dobrovolný hasičský sbor podporovala. Podotýkám, že podpora cukrovaru hasičům i obci trvala, bez ohledu na režim nebo války, až do doby jeho uzavření v roce 1992. V únoru roku 1900 jmenoval klobucký hasičský sbor Bohumila Zapa prvním čestným členem a prostřednictvím deputace mu v Praze byl předán diplom. Správní rada zakoupila služební obleky a helmy pro prvních 20 činných členů sboru, žebříky, hadice a další nářadí a náčiní. Obstarala také prvního cvičitele sboru, jímž se stal - Josef Záruba.

Velitelem - Josef Suk.

Podvelitelem - František Krupka.

Přísedícím ve funkci jednatele a zapisovatele - Adolf Kotrba.

Dalšími členy výboru - Boula František, Faltín Antonín a Zámečník František.

Náhradníky - Stýblo Josef, Razák Zdeněk, Procházka Josef, Krupka Josef.

Na ustavující valné hromadě, konaná dne 1. března 1896, vysvětlil zatímní starosta Bohumil Zap přítomným 25 členům, byly do nového výboru zvoleni tito již osvědčeni funkcionáři :

Starostou - Bohumil Zap.

Velitelem sboru - mistr Josef Suk.

Podvelitelem sboru - vrchní topič František Krupka.

Přísedícími : z přispívajících členů - Adolf Kotrba a František Zámečník.

     z činných členů - Antonín Faltín a František Boula.

Za náhradníky : z přispívajících členů - Josef Stýblo a Zdeněk Razák.

                     z činných členů - Josef Procházka a Josef Krupka.

Za revizory účtů - Josef Cífka, Josef Poledník a Josef Prošek.

Za nové činné členy byli přijati : František Koudelka z Klobuk a František Hanzl z Vrbičan. Od tohoto dne ověrujevýbor protokoly o svých schůzích také úředním razítkem " Sbor dobrovolných hasičů v Klobukách ". K 6. květnu 1896 měl sbor 27 činných členů. Za přispívající členy se přihlásili : Cháňa Josef z Čeradic, učitel Konopásek, adjunkt Pechar, asistent Hruška a Brádka Josef z Klobuk. Ve valné hromadě, konané dne 19. března 1899 byli zvoleni ( na 3 roky ) :

Starostou - Bohumil Zap.

Velitelem - František Krupka.

Podvelitelem - František Boula.

Přísedícím - MUDr. Karel Danda, Josef Poledník, Antonín Faltín ( dozorce nářadí ), Adolf Kotrba ( jednatel a pokladník ).

Za náhradníky - Josef Stýblo, Jan Růžička, Josef Procházka, Josef Krupka.

Za revizory účtů ( na1 rok ) - obecní starosta Václav Nedvěd, Josef Cífka, Zdeněk Razák.

Dne 9. června 1899 přistoupil za člena klobuckého hasičského sboru nově ustanovený farář a spisovatel Jindřich Šimon Baar. J.Š.Baar vykonával ve sboru funkci revizora účtů od 4. června 1906 do 18. dubna 1909. Valná hromada zvolila dne 5. června 1908 tyto činovníky :

Předsedou - Karla Kodeše.

Velitelem - Františka Krupku.

Náměstka velitele - Josefa Fidlera.

Členy výboru - Antonína Faltína,  Josefa Poledníka,  Jaroslava Dekoje,  Jana Růžičku.

Náhradníky - Josefa Cífku,  Václava Frolíka,  Josefa Routnera,  Antonína Kabáta.

Revizory ůčtů - J.Š. Baara,  Zdeňka Razáka,  Aloise Mufa.

V květnu 1909 sbor přijal za činné členy : Josefa Illicha, Václava Černého, Antonína Prejnycha a Josefa Hulcra, všechny z Klobuk. Dne 13. dubna 1913 donutila netečnost členstva velitele sboru Františka Krupku s Jaroslavem Dekojem se v červenci zůčastnit týdenní hasičské školy ve Slaném. Dne 26. července vyhlásil císař válku Srbsku a tím stihla lidstvo pohroma v podobě zrodu 1. světové války. Hned příštího dne mobilizováno vojsko, z našeho sboru rukovali : Kubias, Bradáč, Prejnych a Illich. V roce 1919 resignoval na funkci velitele Antonín Kubias. Na jeho místo nastoupil Václav Černý a do funkce jeho náměstka byl zvolen Jaroslav Dekoj. 30. června 1922 zvolil velitelem Antonín Štětku a jeho náměstkem Antonína Kramperu. Valná hromada, konaná dne 15. března 1925, zvolil tyto činovníky :

Starostou - ing. Karla Kodeše.

Velitele - Antonína Štětku.

Náměstka velitele - Antonína Kramperu.

Jednatel a pokladník - Jan Růžička.

Členy výboru - Jana Bradáče,  Josefa Hulcra,  Čeňka Fialu,  Stanislava Krále.

Náhradníkem výboru - Antonína Horu,  Oldřicha Šarocha,  Františka Peleje,  Emila Prokopa.

První polovinu roku 1927 věnoval sbor pečlivé přípravě na okrskové cvičení stanovené na den 10. července. Cvičení se zůčastnilo 56 činných členů se sekerkami. Velmi se líbil fingovaný útok na požár. Tento slavný den měl velmi kladný ohlas v celé obci a širokém i blízkém okolí. Předání motorové stříkačky do vlastnictví sboru bylo provedeno slavností na dvoře cukrovaru dne 25. srpna. Klobucký zámečník Louda zhotovil naviják na hadice, který se dal zavěsit za auto nebo za stříkačku. Během roku 1936 bylo provedeno několik cvičení mužstva. Po nuceném odmlčení v letech násilné okupace republiky fašistickým Německem v letech 1939 až květen 1945, kdy nesměly být z nevysvělitelných důvodů zápisy o schůzích prováděnyl.